Loading

客戶實績

訓練輔導實績

800*600
800*600
800*600
800*600
比米特國際有限公司
麥可利食品有限公司
丸文調理食品有限公司
 貿詮實業有限公司
科宇數位股份有限公司
黛安娜企業股份有限公司
康生健康科技有限公司
 
 
 
各項認證輔導
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勁赫製衣股份有限公司

 ISO 13485:2016 醫療器材品質管理系統


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
          政府補助計畫